X Krajowy Zjazd delegatów TWO

25 października 2017 r. odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Przedstawiony został referat programowy ZG TWO, następnie miały miejsce wypowiedzi gości oraz wręczenie wyróżnień. Delegaci przegłosowali zmiany w Statucie TWO, przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu TWO.

Po dyskusji odbyły się wybory do władz naczelnych. Prezesem ponownie został wybrany prof. Waldemar KITLER. W skład zarządu weszli: prof. Paweł SOROKA, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI, mgr Andrzej MILIK i mgr Lech MLECZKO. Dokonano także wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Marek KLASA, Ryszard CHOMA, Jan ŻYŁOWSKI.

Bezpieczeństwo informacyjne

Postęp, wiążący się z przejściem do nowego, wyższego etapu w rozwoju ludzkości, przynosi pozytywne jak i negatywne następstwa w różnych dziedzinach działalności człowieka, a także społeczności zorganizowanej w państwo.

Tak samo rzecz się ma z informacją, jej zastosowaniem dla dobra, ale i na szkodę innych ludzi. Dzięki łatwemu i powszechnemu dostępowi do informacji tworzy się społeczeństwo informacyjne wykorzystujące ją w działalności gospodarczej, społecznej, politycznej i kulturowej, służy swobodnemu przepływowi technologii, osiągnięć nauki, idei i poglądów. Pomnażany jest dochód narodowy, jakość zarządzania państwem, a co ważne szybki dostęp do wiarygodnych informacji i ich wymiany między ludźmi skraca czas i zmniejsza wysiłek potrzebny na realizację wielu zadań.

Jest też negatywny wymiar skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania całej sfery informacyjnej. Rozwój w zakresie komunikowania się ze sobą różnych podmiotów i poznawania świata, a także zbiór podmiotów przekazujących i odbierających informacje oraz technologii i narzędzi (sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, systemów informatycznych, infrastruktury informacyjnej, baz, zbiorów, oprogramowania i metod przetwarzania informacji) ich zbierania, gromadzenia, przechowywania oraz nośników i przetworników sygnałów służących tejże działalności mimo, że jest przyczyną pogłębienia współpracy między ludźmi ma też swoją negatywną stronę.

Zważywszy na transdyscyplinarny charakter informacji i związanego z nią bezpieczeństwa informacyjnego, z punktu widzenia różnych dziedzin nauki, a głównie prawa, nauki o administracji i nauk o bezpieczeństwie bierzemy na wzgląd informację i powiązane z nią instytucje prawa, by w konsekwencji wypełnić nadal znaczną lukę w pojmowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Autorzy, każdy w zależności od szczegółowego fragmentu przedmiotu naszych rozważań, korzystali z rozlicznej literatury, aktów normatywnych, orzecznictwa i dokumentów źródłowych. Pojawiły się też wnioski i hipotezy nowe w stosunku do już istniejących, czym – mamy nadzieję – sprowokujemy do dalszej eksploracji naukowej przedmiotowej problematyki.

 

 

 

 

 

 

 

Nowość!

10 grudnia 2017 roku w ofercie wydawniczej Towarzystwa Wiedzy Obronnej pojawiło się nowe opracowanie pt.:

„Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne”

 

Więcej >

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005