foto: Piotr Mleczko

IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa
w Gorlicach-Szymbarku

 

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się w Gorlicach-Szymbarku IV Międzynarodowa Lotnicza Konferencja Naukowa „Skrzydła zwycięzców, skrzydła pokonanych… Skrzydła Niepodległej 1917–1918”. Jej organizatorami były: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. Temat konferencji stanowiła problematyka działań lotniczych w latach 1917–1918 na wszystkich frontach I wojny światowej, w tym głównie na tych „zapomnianych” – wschodnim, bałkańskim, alpejskim i na obszarze Lewantu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 9 krajów. W konferencji wziął udział przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej dr Zbigniew Moszumański, który wygłosił referat nt.: „Ewolucja użycia artylerii przeciwlotniczej w okresie wielkiej wojny”.

 

 

 

Oddział TWO w Kielcach

 

Zarząd Główny  Towarzystwa Wiedzy Obronnej, na wniosek pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pana profesora Pawła Soroki, powołał  Oddział TWO w Kielcach z siedzibą przy Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21 "B",  pok. 17.

Zasięgiem działania Oddział TWO jest miasto Kielce.

Do czasu powołania władz Oddziału, prace koordynacyjne prowadzi Pan profesor Paweł Soroka.

 

 

 

SPOTKANIE W ZAMOŚCIU

 

13 lutego 2018 roku z inicjatywy Prezesa Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej,  Ryszarda Chomy odbyło się spotkanie z władzami miasta Zamość i powiatu Zamojskiego.

Za wspieranie i promowanie działalności w dziedzinie historii oręża polskiego i obronności kraju wśród społeczności zamojskiej, a szczególnie wśród młodzieży szkolonej uhonorowano „Ryngrafami Towarzystwa Wiedzy Obronnej”:

 Prezydenta Miasta Zamość –  Andrzeja Wnuka,

 Starostę Powiatu Zamojskiego  – Henryka Mateję,

 Przewodniczącego Rady Miasta Zamość – Jana Wojciecha Matwiejczuka.

W spotkaniu – Towarzystwo Wiedzy Obronnej  reprezentowali: Ryszard Choma i Adam Waga.

Była to także okazja do omówienia z władzami miasta i powiatu dalszej współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej.

 

Posiedzenie ZG TWO

 

4 stycznia 2018 roku  odbyło się posiedzenie  Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Głównego TWO – prof. Waldemar Kitler.

Podczas spotkania omówiono Plan działania TWO na 2018 rok oraz sprawy organizacyjne, wydawnicze i finansowe. Między innymi omówiono sprawy utworzenia nowych Oddziałów TWO

X Krajowy Zjazd delegatów TWO

25 października 2017 r. odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Przedstawiony został referat programowy Zarządu Głównego TWO, następnie miały miejsce wypowiedzi gości oraz wręczenie wyróżnień. Delegaci przegłosowali zmiany w Statucie TWO, przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu TWO.

Po dyskusji odbyły się wybory do władz naczelnych. Prezesem ponownie został wybrany prof. Waldemar KITLER. W skład zarządu weszli: prof. Paweł SOROKA, dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI, mgr Andrzej MILIK i mgr Lech MLECZKO. Dokonano także wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Marek KLASA, Ryszard CHOMA, Jan ŻYŁOWSKI.

Bezpieczeństwo informacyjne

Postęp, wiążący się z przejściem do nowego, wyższego etapu w rozwoju ludzkości, przynosi pozytywne jak i negatywne następstwa w różnych dziedzinach działalności człowieka, a także społeczności zorganizowanej w państwo.

Tak samo rzecz się ma z informacją, jej zastosowaniem dla dobra, ale i na szkodę innych ludzi. Dzięki łatwemu i powszechnemu dostępowi do informacji tworzy się społeczeństwo informacyjne wykorzystujące ją w działalności gospodarczej, społecznej, politycznej i kulturowej, służy swobodnemu przepływowi technologii, osiągnięć nauki, idei i poglądów. Pomnażany jest dochód narodowy, jakość zarządzania państwem, a co ważne szybki dostęp do wiarygodnych informacji i ich wymiany między ludźmi skraca czas i zmniejsza wysiłek potrzebny na realizację wielu zadań.

Jest też negatywny wymiar skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego i funkcjonowania całej sfery informacyjnej. Rozwój w zakresie komunikowania się ze sobą różnych podmiotów i poznawania świata, a także zbiór podmiotów przekazujących i odbierających informacje oraz technologii i narzędzi (sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, systemów informatycznych, infrastruktury informacyjnej, baz, zbiorów, oprogramowania i metod przetwarzania informacji) ich zbierania, gromadzenia, przechowywania oraz nośników i przetworników sygnałów służących tejże działalności mimo, że jest przyczyną pogłębienia współpracy między ludźmi ma też swoją negatywną stronę.

Zważywszy na transdyscyplinarny charakter informacji i związanego z nią bezpieczeństwa informacyjnego, z punktu widzenia różnych dziedzin nauki, a głównie prawa, nauki o administracji i nauk o bezpieczeństwie bierzemy na wzgląd informację i powiązane z nią instytucje prawa, by w konsekwencji wypełnić nadal znaczną lukę w pojmowaniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Autorzy, każdy w zależności od szczegółowego fragmentu przedmiotu naszych rozważań, korzystali z rozlicznej literatury, aktów normatywnych, orzecznictwa i dokumentów źródłowych. Pojawiły się też wnioski i hipotezy nowe w stosunku do już istniejących, czym – mamy nadzieję – sprowokujemy do dalszej eksploracji naukowej przedmiotowej problematyki.

 

 

 

 

 

 

 

Czy nabyłeś tę książkę? Kolejna ukaże się niebawem…

 

 

Więcej >

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005