STATUT

Towarzystwa Wiedzy Obronnej

 

S T A T U T

 

Uchwalony 24.11.1993 r. wraz ze zmianami przyjętymi przez

V (3.12.1997 r.), VI (27.11.2001 r.), VII (17.11.2005 r.), VIII (23.11.2009 r.), IX (28.11.2013 r.),
X (25.10.2017 r.)

Krajowy Zjazd Delegatów TWO

Warszawa 2017

 

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ działa w oparciu o USTAWĘ SEJMOWĄ z dnia 7 kwietnia 1989 r.

„PRAWO O STOWARZYSZENIACH”i jest zarejestrowane w SĄDZIE REJONOWYM dla m.st WARSZAWY
w dniu 15.05.2002 r.
pod numerem KRS: 0000110214 REGON: 000802805 NIP: 526 000 17 72

ISBN 83-923719-0-9

ISBN 978-83-923719-0-8

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem pozarządowym z osobowością prawną, zrzeszającym obywateli polskich związanych zawodowo lub poprzez działalność społeczną z bezpieczeństwem i obronnością Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towarzystwo nawiązuje do swoich poprzedniczek: Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, Kół Wiedzy Wojskowej i Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej.

 

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym charakterze.

 

§ 4

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia spraw organizacyjnych, wydawniczych i finansowych może zatrudniać opłacanych pracowników, w tym będących członkami Towarzystwa.

 

§ 5

1. Towarzystwo posiada odznakę organizacyjną, nawiązującą do wzoru odznaki Towarzystwa Wiedzy Wojskowej,
której wzór określa Zarząd Główny stosownie do odrębnych przepisów.

2. Organy Towarzystwa używają własnych pieczęci:

1) pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Towarzystwo Wiedzy Obronnej”, a pośrodku logo Towarzystwa –
„Zarząd Główny” lub „Zarząd Okręgu w .........”;

2) pieczęci podłużnej z napisem „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Główny”, „Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
Zarząd Okręgu w ...........” „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zarząd Oddziału w ...........”.

 

 

2. CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Towarzystwa jest kształtowanie w społeczeństwie świadomości i podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie kraju, a w szczególności:

1) ukazywanie aktualnego stanu bezpieczeństwa w kraju i poza jego granicami oraz udziału Polski i jej Sił Zbrojnych w jego kształtowaniu;

2) promowanie idei bezpieczeństwa kraju, powinności obywateli, obowiązków administracji i instytucji publicznych
oraz podmiotów gospodarczych;

3) upowszechnianie przodujących doświadczeń krajowych i zagranicznych w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego;

4) popularyzowanie dziejów i tradycji oręża polskiego, doświadczeń minionych wojen i konfliktów zbrojnych.

 

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność edytorską (czasopisma, książki, medale pamiątkowe), realizowaną w miarę posiadanych środków własnych lub drogą zadań zleconych;

2) przedsięwzięcia szkoleniowe (prelekcje, konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne), realizowane w ramach pracy wewnątrzorganizacyjnej oraz zadań zleconych;

3) zamierzenia promocyjne (udział w targach i wystawach okolicznościowych);

4) współpracę ze środkami masowego przekazu;

5) współdziałanie z instytucjami i jednostkami wojskowymi, uczelniami wojskowymi i cywilnymi oraz organami administracji publicznej, a także z organizacjami pozarządowymi i instytucjami związanymi z bezpieczeństwem kraju;

6) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

 

 

3. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych.

2. Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Oddziału – po złożeniu pisemnej deklaracji o chęci udziału kandydata w realizacji celów Towarzystwa, zaopiniowanej przez prezesa Zarządu Oddziału, wpłaceniu wpisowego
oraz opłaceniu składek.

3. Wysokość wpisowego i składek określa Zarząd Główny.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Towarzystwa na zasadach określonych w statucie;

2) uczestniczenia w zebraniach oddziału z głosem decydującym, wypowiadania opinii, zgłaszania wniosków
i propozycji w sprawie działalności Towarzystwa;

3) udziału we wszystkich przedsięwzięciach Towarzystwa, korzystania z jego wydawnictw, opracowań, środków multimedialnych oraz finansowych w celu realizacji zadań statutowych;

4) legitymacji Towarzystwa i noszenia odznaki organizacyjnej;

5) wyróżnień i odznaczeń organizacyjnych:

a) dyplomem uznania,

b) Medalem za Zasługi dla Towarzystwa Wiedzy Obronnej,

c) wpisem do „Honorowej księgi Towarzystwa Wiedzy Obronnej”,

d) Medalem za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej.

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2) aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa oraz dbanie o jego rozwój;

3) przestrzegania norm i zasad etyki oraz godności honoru obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

 

§ 12

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) skreślenia z ewidencji przez właściwy zarząd oddziału na skutek nieopłacania składek członkowskich
przez okres co najmniej jednego roku;

2) wykluczenia z Towarzystwa, uchwałą zebrania członków Oddziału, zatwierdzoną przez Zarząd Okręgu w razie:

a) naruszenia postanowień statutu,

b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;

4) na skutek śmierci.

2. O ponowne przyjęcie do Towarzystwa można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie okresu jednego roku
od daty ustania poprzedniego członkostwa.

3. Od uchwały o wykluczeniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego
w terminie trzydziestu dni.

 

§ 13

 

1. Tytuły honorowe przewidziane statutem mogą być przyznawane osobie fizycznej szczególnie zasłużonej
dla rozwoju Towarzystwa.

2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1, nadaje i pozbawia Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Zarządu Okręgu
lub Zarządu Oddziału.

3. Prezes honorowy Zarządu Głównego ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

4. Członek honorowy uczestniczy w życiu organizacyjnym Towarzystwa z głosem doradczym;.

5. Posiadający tytuł honorowy Towarzystwa pozostają zwolnieni z płacenia składek członkowskich, przy zachowaniu obowiązku przestrzegania pozostałych ustaleń statutowych.

6. Tytuł honorowy Towarzystwa ustaje w przypadku rezygnacji z tytułu.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa,
która złoży pisemną deklarację we właściwym oddziale oraz wyrazi poparcie finansowe lub rzeczowe dla Towarzystwa i zostanie do niego przyjęta.

2. Członek wspierający – będący osobą prawną – działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym
oraz korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.

4. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.

5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 12 ust. 1.

6. Za sympatyka Towarzystwa uznaje się osobę fizyczną lub prawną, która bez zobowiązań statutowych uznaje założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.

 

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

 

§ 15

1. Struktura organizacyjna jest oparta o więzy terytorialne, zawodowe i wspólnotę zainteresowań członków Towarzystwa.

2. Struktura organizacyjna obejmuje:

1) oddziały;

2) okręgi;

2) władze naczelne.

 

§ 16

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa jest Oddział.

2. Oddział zrzesza członków Towarzystwa z określonego środowiska bądź instytucji.

3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej siedmiu członków.

4. Organem nadrzędnym nad Oddziałami jest Okręg Towarzystwa.

5. Do powołania Oddziału jest wymagana liczba co najmniej pięciu Oddziałów.

4. Oddziały Towarzystwa powołuje Zarząd Główny w drodze uchwały, określając równocześnie
ich zasięg terytorialny i siedziby.

 

§ 17

Zarząd Główny i Zarządy Okręgów mogą powoływać sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe.

 

 

5. WŁADZE TOWARZYSTWA, TRYB ICH WYBORU I KOMPETENCJE

 

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów;

2) Okręgowe Zjazdy Delegatów;

2) Walne Zebranie Członków Oddziału.

2. Kadencja władz Towarzystwa, organów wybieralnych i Komisji Rewizyjnych trwa cztery lata.

 

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 19

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

1) Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa nie rzadziej niż raz na cztery lata;

2) zwołanie Zjazdu powinno odbywać się najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

3. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie Zjazdu co najmniej na trzydzieści dni przed jego zwołaniem i przedstawia propozycję porządku obrad.

 

§ 20

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani przez Zjazdy Okręgowe w głosowaniu jawnym, w liczbie jeden delegat na siedmiu delegatów
na Zjazd Okręgowy;

2) członkowie honorowi – z głosem doradczym;

3) członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście –
z głosem doradczym;

4) delegaci na Krajowy Zjazd zachowują swój mandat na okres kadencji.

2. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego.

3. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegaci w głosowaniu jawnym wybierają komisje:

1) mandatowo-skrutacyjną;

2) uchwał i wniosków;

3) statutową.

4. Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu Głównego są wybierani spośród delegatów na Zjazd
w głosowaniu jawnym.

 

§ 21

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) ocena działalności Towarzystwa i jego władz naczelnych oraz podejmowanie uchwał w tej sprawie;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działania Towarzystwa;

4) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

5) wybór prezesa, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i podejmowanie uchwał w tych sprawach;

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 

§ 22

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów zwołuje Zarząd Główny na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby:

a) Oddziałów;

b) Zarządów Okręgów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 23

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

B. OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

§ 24

1. Najwyższą władzą Okręgu Towarzystwa jest Okręgowy Zjazd Delegatów.

2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym nie rzadziej
niż raz na cztery lata.

4. Termin Zjazdu i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników, co najmniej na piętnaście
dni przed jego zwołaniem.

5. W zwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani na Zjazd Okręgowy w głosowaniu jawnym, w liczbie jeden delegat na siedmiu członków Oddziału;

2) członkowie ustępujących władz Okręgu, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6. Delegaci na Zjazdy Okręgowe zachowują swoje mandaty na okres kadencji.

7. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Zjazdu delegaci w głosowaniu jawnym wybierają:

1) Prezydium Zjazdu, które wybiera ze swego składu przewodniczącego;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwał i wniosków.

 

§ 25

Do kompetencji Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu;

2) podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Okręgu;

3) rozpatrywanie i podejmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór prezesa oraz członków Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

6) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) uchwalanie regulaminów Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26

1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym na podstawie:

1) uchwały własnej;

2) wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 2/3 Oddziałów działających w zasięgu terytorialnym Okręgu.

2. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów jest zwoływany nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 27

Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd.

 

 

C. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

§ 28

1. Najwyższą władzą w Oddziale jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane nie rzadziej niż raz na cztery lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału – z własnej inicjatywy
lub na wniosek 1/5 członków Oddziału albo na wniosek Zarządu Okręgu.

3. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków w terminie co najmniej siedmiu dni przed zebraniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. Zwyczajne zebranie sprawozdawcze Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie własnej uchwały
nie rzadziej niż raz w roku.

6. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zebrania Oddziału członkowie w głosowaniu jawnym wybierają:

1) przewodniczącego Walnego Zebrania;

2) komisję mandatowo-skrutacyjną;

3) komisję uchwał i wniosków.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie planów pracy Oddziału;

2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;

3) wybieranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz delegatów
na Okręgowy Zjazd Delegatów;

4) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Zebrania i dotyczących działalności Oddziału.

 

C. DOTYCZY ZJAZDÓW WSZYSTKICH STOPNI ORAZ WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 30

 

1. Zjazdy Delegatów wszystkich stopni oraz Walne Zebrania Członków Oddziału są ważne w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

3. Zjazdy oraz walne zebrania, zwołane w drugim terminie, mogą odbywać się w tym samym dniu, na który wyznaczono termin pierwszy, jeżeli zostało to wyraźnie podane w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

 

 

6. ORGANA WYKONAWCZE TOWARZYSTWA

 

§ 31

1. Organami wykonawczymi Towarzystwa są:

1) Zarząd Główny,

2) Zarząd Okręgu;

3) Zarząd Oddziału.

2. Uchwały wybieranych organów wykonawczych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

A. ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów.

2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swą pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. Zarząd Główny składa się z pięciu członków, w tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebie w głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

§ 33

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postanowień statutu;

2) powoływanie Oddziałów i Okręgów Towarzystwa oraz określanie ich zasięgu terytorialnego i siedziby władz;

3) akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa;

4) uchwalanie planów działania i budżetu Towarzystwa;

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

6) ustalanie trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

7) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;

8) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;

9) ustanawianie wyróżnień oraz trybu ich nadawania;

10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

11) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;

12) rozpatrywanie uwag i wniosków zgłaszanych przez Zarządy Okręgów;

13) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

14) uzupełnienie składu Zarządu Głównego w przypadku rezygnacji członka Zarządu o nowych członków w toku kadencji – w liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

15) podejmowanie uchwały o ustanowieniu pełnomocników oraz określenie obszaru i zakresu ich działalności.

 

§ 34

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosowanie do potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 35

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą działalność Towarzystwa koordynuje sekretarz.

 

§ 36

Do zadań Zarządu Głównego należy:

1) nadzorowanie i koordynowanie działalności Zarządów Okręgów i Zarządów Oddziałów;

2) dokonywanie analizy i oceny działalności wydawniczej, prelekcyjnej i publicystycznej Towarzystwa
oraz emisji medali pamiątkowych;

3) sprawowanie nadzoru nad decyzjami wydawanymi przez Zarządy Okręgów, a także rozpatrywanie skarg osób,
których członkostwo ustało na podstawie wydanych decyzji;

4) zawieszanie uchwał Zarządu Okręgu, gdy są niezgodne z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz naczelnych, w tym także Okręgowego Zjazdu Delegatów;

5) przygotowanie projektu budżetu Towarzystwa;

6) nadawanie wyróżnień członkom Towarzystwa;

 

B. ZARZĄD OKRĘGU

 

§ 37

1. Zarząd Okręgu składa się z pięciu członków, w tym: prezesa, oraz wybranych spośród siebie w głosowaniu jawnym: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu bieżącą działalność koordynuje sekretarz.

 

 

§ 38

Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

1) organizowanie działalności Towarzystwa w Okręgu zgodnie z programem uchwalonym na Okręgowym Zjeździe Delegatów i uchwałami Zarządu Głównego;

2) zarządzanie majątkiem Okręgu;

3) zwoływanie Okręgowych Zjazdów Delegatów;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów w sprawach związanych z ustaniem członkostwa;

5) przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie nadawania tytułu członka honorowego oraz innych wyróżnień.

6) uzupełnienie składu Zarządu Okręgu w trakcie kadencji – w związku z odchodzeniem z różnych przyczyn jego członków – o nowe osoby Towarzystwa, w liczbie nie przekraczającej dwóch osób;

7) reprezentowanie Okręgu na zewnątrz.

 

§ 39

Do zadań Zarządu Okręgu należy:

1) prowadzenie i koordynowanie bieżących spraw Towarzystwa w ramach kompetencji;

2) przygotowywanie planów pracy i preliminarzy oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Okręgu.

 

C. ZARZĄD ODDZIAŁU

 

§ 40

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd składający się z trzech członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w głosowaniu jawnym.

3. Zarząd Oddziału zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 41

Zarząd Oddziału:

1) kieruje jego działalnością i ponosi odpowiedzialność za swoje działanie przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz przed Zarządem Okręgu;

2) realizuje program i uchwały władz Towarzystwa;

3) opracowuje plany pracy Oddziału i składa sprawozdania z jego działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz raz do roku Zarządowi Okręgu;

4) reprezentuje członków Oddziału na zewnątrz;

5) zgłasza do Zarządu Okręgu wnioski w sprawach Towarzystwa oraz członków Oddziału;

6) podejmuje uchwały o przyjęciu nowych członków Towarzystwa bądź skreśleniu i wykluczeniu z szeregów tych,
którzy naruszyli postanowienia statutu i uchwały władz Towarzystwa;

7) powołuje w miarę potrzeb i możliwości zespoły lektorskie oraz nadzoruje i koordynuje ich działalność.

 

7. KOMISJE REWIZYJNE

 

§ 42

1. W ramach Towarzystwa działają:

1) Główna Komisja Rewizyjna;

2) Okręgowe Komisje Rewizyjne.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków.

3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnych następuje nie więcej niż o jedną osobę.

4. Tryb i zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 

A. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 43

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli całego Towarzystwa.

 

§ 44

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym i finansowym, a ponadto:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych;

2) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Głównego i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

§ 45

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

B. OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 46

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 47

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Okręgu pod względem merytorycznym i finansowym.

2. Komisja ma prawo występowania do Zarządu Okręgu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.

3. Komisja składa sprawozdanie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów o stanie gospodarki, a także stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu za miniony rok jego kadencji.

4. Komisja ma prawo wystąpić do Zarządu Okręgu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

5. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Okręgu – z głosem doradczym.

 

8. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA ORAZ GOSPODAROWANIE NIMI

 

§ 48

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 49

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich;

2) dotacje, darowizny i zapisy;

3) wpływy z działalności statutowej.

 

§ 50

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.

 

§ 51

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jako samoistny podmiot gospodarczy oraz w formie udziału w innych podmiotach gospodarczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

3. Towarzystwo może otrzymać dotację.

4. Zarządcą majątku Towarzystwa jest Zarząd Główny.

5. Nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Głównego.

6. Zarząd Główny, w uzgodnieniu z Zarządami Okręgów, określa zasady partycypacji w kosztach działalności:

1) Zarządu Głównego;

2) Zarządów Okręgów i Zarządów Oddziałów – jako uzupełnienie dochodów własnych tych organów.

 

9. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIA TOWARZYSTWA I JEGO OGNIW TERENOWYCH

 

§ 52

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 53

1. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Oddziału może podjąć wyłącznie w tym celu zwołane Walne Zebranie Członków Oddziału większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Okręgu.

2. Uchwałę wnioskującą rozwiązanie Okręgu może podjąć Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje Zarząd Główny i podejmuje uchwałę w tych sprawach.

 

§ 54

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek.

3. Krajowy Zjazd Delegatów, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, wyznacza likwidatora oraz określa zasady rozdysponowania jego majątkiem.

 

§ 55

Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym porządku
obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

STATUT

Deklaracja człONKOWSKA

TWO

TOP

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005