Prezentowane Kalendarium zawiera skrócony rejestr najważniejszych wydarzeń oraz opis realizowanych przedsięwzięć statutowych w latach 1919–2005 przez Towarzystwo Wiedzy Wojskowej (1919–1939), Koła Pracy Społecznej (1947–1950), Wojskowe Koła Naukowe (1956–1960), Koła Wiedzy Wojskowej (1960–1972), Towarzystwo Wiedzy Wojskowo – Obronnej (1972–1977) i Towarzystwo Wiedzy Obronnej (od 1978), kontynuujące tradycję oraz czerpiące z wiedzy i doświadczeń płynących z bogatej skarbnicy dokonań edukacyjnych swoich poprzedniczek.

 

Szczególne miejsce w tym ciągu historycznym ma Towarzystwo Wiedzy Wojskowej. Działalność jego przypada bowiem na okres kończący 123-letnią państwową niebytność Polski na mapie ówczesnego świata oraz tworzenia i umacniania struktur wojskowych, administracji i życia gospodarczego II Rzeczypospolitej.

 

Towarzystwo Wiedzy Wojskowej wywarło przemożny wpływ na rozwój polskiej myśli wojskowej i spełniało funkcję integracyjną bardzo zróżnicowanego korpusu oficerskiego, wykształconego w różnych szkołach wojskowych ówczesnych państw zaborczych; wykonało trudną do przecenienia pracę w zakresie dokształcania ogólnego i wojskowego, rozwijając w tym celu działalność naukową, wydawniczą i publicystyczną; kreowało działalność samokształceniową, zmierzającą do podniesienia poziomu wiedzy i intelektu tej części kadry oficerskiej, która miała ewidentne braki edukacyjne; krzewiła wiedzę o wojsku i obronności w społeczeństwie polskim.

 

Bez zbytniego ryzyka popełnienia błędu można stwierdzić, iż konsekwencją owej działalności TWW było wykreowanie wielce pozytywnego wizerunku i prestiżu wojska w społeczeństwie polskim, a obronność Rzeczypospolitej Polskiej stała się „własnością” narodu.

 

Nie oznacza to wcale, że w latach poprzedzających akt formalnego powołania do życia TWW (17.09.1919 r.), nie odnajdujemy śladu działalności edukacyjnej wśród oficerów polskich, pełniących służbę w armiach państw ościennych. Właśnie to przesłanie oraz konieczność ujednolicenia metod i form szkolenia tworzącej się armii polskiej, a także wypracowania założeń doktrynalnych i propagowanie idei obrony Rzeczypospolitej Polskiej wobec zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych legło u podstaw powołanie w Kijowie (1917 r) organizacji, grupującej oficerów z gen. płk Edmundem Świdzińskim na czele. Stowarzyszeniu nadano nazwę Towarzystwo Polskiej Wiedzy Wojskowej. Zasięgiem swym obejmowało stosunkowo nieliczne grono kadry wojskowej. 1 kwietnia 1919 r. w Odessie nastąpiło jego samorozwiązanie.

 

 

 

 

 

1919

17 września

W siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, by rozstrzygnąć o nazwie i statucie Stowarzyszenia zajmującego się propagowaniem wiedzy wojskowej. Zdecydowano, że będzie nosiło nazwę „Towarzystwo Wiedzy Wojskowej”. W przyjętym statucie napisano m.in., że Towarzystwo ma ,,…skupiać pracowników na polu wiedzy wojskowej oraz osób interesujących się jej zagadnieniami, celem jej rozwijania, krzewienia i popierania”.

26 września

W gmachu Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego z udziałem ponad 200 oficerów obradowało Ogólne Zebranie Organizacyjne TWW.

Wybrano Zarząd Główny z gen. bryg. Janem Jacyną na czele. Zatwierdzono Statut Towarzystwa oraz postanowiono wystąpić do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przyjęcie protektoratu i tytułu Członka Honorowego TWW.

6 października

Naczelnik Józef Piłsudski zaproponowane mu przez Zebranie godności przyjął.

*

 

 

1921

15 kwietnia

Obradowało II Ogólne Zebranie. Uchwalono nowy Statut oraz wybrano ZG z prezesem gen. bryg. Mieczysławem Kulińskim.

23 sierpnia

Ukazał się rozkaz Ministra Spraw Wojskowych nr 33 o obowiązku powołania Kół TWW „we wszystkich garnizonach liczących
co najmniej batalion lub jednostki jemu równorzędnej”.

*

 

 

1922

29–30 kwietnia

Obradowało III Ogólne Zebranie (Zjazd) z udziałem delegatów z Kół Okręgowych i Kół Załogowych. Ze Statutu wykreślono zapis o obowiązku należenia do TWW wszystkich oficerów. Prezesem ponownie wybrano gen. bryg. M. Kulińskiego.

*

 

 

1923

Maj

Rozpoczęto druk Biuletynu Miesięcznego „Przegląd Towarzystwa Wiedzy Wojskowej” jako dodatku do „Polski Zbrojnej”.

*

 

 

1924

11 kwietnia

Minister Spraw Wojskowych, gen. dyw. Władysław Sikorski podpisał Statut TWW, w myśl którego prezesa ZG TW mianuje minister spraw wojskowych „z grona generałów, pozostających w służbie czynnej, na okres trzech lat”.

4 czerwca

Obradował V Zjazd Delegatów Kół. Prezesem ZG został gen. bryg. Stanisław Wróblewski.

*

 

 

1929

 Lipiec – wrzesień

Realizując zalecenia X Zjazdu, nakazującego odstąpienie od zasady obowiązkowej przynależności oficerów do TWW, w drugiej połowie roku przeprowadzono w Kołach weryfikację członków. W jej wyniku stan zorganizowania zmalał z 12 tysięcy w 1926 r. do ok. 9 tysięcy członków, stanowiło i tak 50% oficerów czynnie służących w Wojsku Polskim.

*

 

 

1931

8 sierpnia

Ukazał się pierwszy numer Zeszytu Encyklopedii Wojskowej pod redakcją mjr. Ottona Laskowskiego, jako wydawnictwo TWW i Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego. Całość encyklopedii miała liczyć 90 zeszytów. Do 1939 r. ukazało się 69 od litery A do R.

*

 

 

1933

27 maja

Obradował XIV Zjazd Delegatów Kół, który wprowadził poprawki do statutu przyjętego na Zjeździe w 1927 r. dotyczące w szczególności pracy sekcji naukowych. Prezesem ZG został gen. bryg. Tadeusz Kasprzycki . Zmiany w statucie zatwierdził 27.07. minister spraw wojskowych wz. gen. dyw. Kazimierz Fabryce.

*

 

 

1935

 7–8 czerwca

Na XVI Zjeździe TWW prezesem ZG wybrano gen. bryg. Tadeusza Kutrzebę.

*

 

 

1939

 5 maja

Odbył się ostatni, XX Zjazd Delegatów Kół. Obradami kierował prezes ZG gen. bryg. Wacław Piekarski.

*

 

 

1945

 22 listopada

Komitet Redakcyjny Piśmiennictwa Wojskowego II Korpusu podjął decyzję o odtworzeniu TWW, którego przewodniczącym został
gen. bryg. Zygmunt Bogusz-Szyszko.

*

 

 

1946

 –

 1 kwietnia

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Wiadomości Wojskowe Drugiego Korpsu”, wydawanego przez TWW Korpusu.

*

 

 

1947

31 marca

Minister Obrony Narodowej, Marszałek Polski Michał Żymierski-Rola wydał rozkaz nr 52 zezwalający na tworzenie w garnizonach
Kół Pracy Społecznej (KPS). Na przewodniczącego Centralnej Komisji Organizacyjnej KPS powołany został gen. dyw. Stefan Mossor. Organem na łamach, którego dokonywano wymiany doświadczeń Kół był miesięcznik „Nasza Myśl”.

*

 

 

1956

 29 sierpnia

Ukazał się rozkaz nr 27 ministra Obrony Narodowej, marszałka Konstantego Rokossowskiego w sprawie organizacji pracy wojskowo – naukowej w wojsku i powołania Wojskowych Kół Naukowych (WKN), których głównym celem było podnoszenie poziomu zawodowego oficerów oraz rozwijanie u nich zamiłowania do samodzielnych studiów i pisania opracowań teoretycznych.
Działalność WKN trwała do 1960 r.

*

 

 

1960

 –

 29 lutego

Minister Obrony Narodowej, gen. broni Marian Spychalski wydał rozkaz nr 7 o rozwiązaniu WKN i powołaniu w jednostkach Kół Wiedzy Wojskowej (KWW), opartych na zasadach pełnej dobrowolności i swobody działania. Przewodniczącym Centralnego Zespołu Organizacyjnego został (15.03) gen. broni Zygmunt Duszyński, szef Biura Studiów MON.

*

 

 

1970

 24 listopada

Obradował Zjazd przewodniczących KWW. Wybrano nowa Radę Naczelną z gen. bryg. Władysławem Mrozem na czele.

*

 

 

1971

 13 września

Pod kierownictwem gen. bryg. W. Mroza obradowało prezydium RN KWW, które przyjęło uchwałę upoważniająca Prezydium do wystąpienia z „inicjatywą powołania – stowarzyszenia wyższej użyteczności pod nazwą – Towarzystwo Wiedzy Wojskowo – Obronnej oraz opracowania projektów stosownych aktów normatywno-prawnych o powołaniu tego Towarzystwa”.

*

 

 

1972

 24 maja

Ukazało się zarządzenia ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej” (TWW-O). Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

 

 22 grudzień. Rada Naczelna TWW – O podjęła uchwałę (nr 2/72) w sprawie utworzenia etatowych organów Towarzystwa.

*

 

 

1973

22 marca

Opublikowano zarządzenie nr 26 ministra Obrony Narodowej, gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego sankcjonujące
działalność TWW-O w jednostkach wojskowych oraz ustalające zakres i formy pomocy dla Towarzystwa ze strony MON.

*

 

 

1974

 Maj

TWW-O zrzeszało 18 093 członków w 536 Kołach.

*

 

 

1975

16 października

Rada Naczelna TWW-O powołała Prezydium RN oraz prezesa. Został nim płk dypl. Mikołaj Plikus.
Ponadto Rada zobowiązała ogniwa terenowe do szerszego wychodzenia z działalnością kół do środowisk cywilnych, promując w szczególności problematykę obrony cywilnej.

13 listopada

Prezydium RN powołało Komitet Redakcyjny wydawnictw TWW-O pod przewodnictwem płk dypl. M. Plikusa.

*

 

 

1976

21 październik

Rada Naczelna TWW-O podjęła uchwałę o ustanowieniu dwustopniowej (brąz, srebro) odznaki „Zasłużony dla TWW-O”
oraz decyzję o przyznaniu 26 osobom tytułu „Zasłużony Działacz TWW-O”. Listę otwierał wiceadmirał Ludwik Janczyszyn.

*

 

 

1977

 3 listopada

Obradował I Krajowy Zjazd TWW-O, który podsumował dorobek organizacyjny od 1973 r. oraz przyjął statut, zawierający zapis o przekształceniu TWW-O w Towarzystwo Wiedzy Obronnej (TWO), regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i uchwałę programową. Wybrano władze naczelne TWO. Prezesem ZG został płk dypl. M. Plikus, a wiceprezesami: płk doc. dr Antoni Karpiński,
ppłk dypl. rez. Włodzimierz M. Król, płk dypl. rez. Bronisław Zduńczyk.

*

 

 

1982

 –

Styczeń

Ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Wiedza Obronna”.

*

 

 

1983

 17 listopada

Obradował II Zjazd Krajowy TWO. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto program i zasady działania. Dokonano wyboru władz Towarzystwa: prezesem ZG został płk dypl. inż. Adam Szegidewicz, wiceprezesami płk dr A. Karpiński i płk dypl. rez. B. Zduńczyk.

*

 

 

1986

 10 czerwca

Realizując decyzję ZG rozpoczęto emisję medali pamiątkowych. Medal poświęcony gen. broni Zygmuntowi Berlingowi
zapoczątkował pięćdziesięciu – medalową serię „Wybitni wodzowie i dowódcy w historii oręża polskiego”. Medal kończący tę serię
„Grób nieznanego Żołnierza” wyemitowano w 1998 r.

*

 

 

1987

 12 listopada

 III Zjazd Krajowy TWO dokonał wyboru nowych władz statutowych Towarzystwa. Prezesem ZG został płk mgr Stefan Dąbrowski.

*

 

 

1990

21 listopada

Zarząd Główny podjął decyzję, by od roku 1991 biuletyn „Wiedza Obronna” ukazywał się jako kwartalnik.
Zmniejszenie częstotliwości wydawania spowodowany był trudnościami finansowymi.

*

 

 

1993

marzec

Po rocznej przerwie wznowiono druk kwartalnika „Wiedza Obronna”.

30 sierpnia

Rozpoczęto emisję, nowej serii składającej się z 10 medali pamiątkowych nt.: „Rodzaje wojsk w historii oręża polskiego”.
Na rynku medalierskim ukazał się medal „Jazda Polska”.

 24 listopada

W Centrum Kongresowym MON, obradował IV Zjazd Krajowy TWO. Uchwalono nowy statut i zasady działania. Dokument ten obligował Towarzystwo do budowy trzystopniowej struktury organizacyjnej (Zarząd Główny – Zarządy Okręgowe – Oddziały). Nowym prezesem ZG został płk mgr Wiesław Jóźwik, a wiceprezesami gen. bryg. Zygmunt Skuza i płk dr Leonid Bujan.

*

 

 

1994

 –

 8 grudnia

Realizując postanowienia statutu o trzystopniowej strukturze organizacyjnej w Krakowie odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów TWO. Wyłoniono Zarząd Okręgowy z gen. bryg. Mieczysławem Karusem na czele.

*

 

 

1995

 31 stycznia

Okręgowy Zjazd Delegatów TWO Warszawskiego OW, wybrał gen. bryg. Z. Skuzę na prezesa Zarządu Okręgowego.

 27 lutego

Odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Wiedza Obronna”. Na czele Komitetu stanął gen. bryg. January Komański, jego zastępcą został płk. dr L. Bujan, redaktorem naczelnym płk dr A. Karpiński, a sekretarzem redakcji płk dr Ryszard Gajda.

 11 maja

 W Bydgoszczy obradował Okręgowy Zjazd Delegatów TWO. Kierowanie Zarządem Okręgowym powierzono
gen. bryg. Kazimierzowi Wilczewskiemu.

 25 maja

Z inicjatywy Warszawskiego Oddziału TWO odbyło się forum dyskusyjne z zasięgu ogólnopolskim nt.: „Rola Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w akcjach ratunkowych na przykładzie katastrofy gdańskiej”. Forum to dało początek cyklicznym
(3 – 4 razy w roku), spotkaniom dyskusyjnym na istotne tematy związane z obronnością i bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.

 21 listopada

We Wrocławiu obradował Okręgowy Zjazd Delegatów TWO. Wybrano Zarząd Okręgowy z gen. bryg. Leonardem Boguszewskim na czele.

*

 

 

1996

 –

2 lutego

Podpisano porozumienie w sprawie współpracy TWO z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Pod porozumieniem podpisy złożyli: minister ON Stanisław Dobrzański i czasowo p.o. prezesa ZG TWO płk dr L. Bujan.

 czerwiec

Ukazał się pierwszy numer „Zeszytów Problemowych” nt.: „Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”, w których zamieszczono materiały prezentowane podczas forum dyskusyjnego. Zeszyt ten zapoczątkował ukazywanie się kolejnych numerów monotematycznego periodyku poświęconego roli struktur państwowych i instytucji pozarządowych w systemie obronnym państwa. Zeszyt redaguje zespół w składzie: płk dr L. Bujan, płk dr R. Gajda, płk dr A. Karpiński i płk mgr Marek Zdziech.

*

 

 

1997

 3 grudnia

V Zjazd Krajowy TWO. Wybrano nowy Zarząd Główny, składający się z 18 osób. Prezesem został ponownie płk mgr W. Jóźwik, wiceprezesami płk dr L. Bujan, i gen. bryg. Zenon Poznański. Sekretarzem wybrano płk mgr Kazimierza Śledzieckiego.
Przyjęto także uchwałę programową.

*

 

 

1998

 –

 21 października

Po raz pierwszy obradowało Jury dorocznej nagrody kwartalnika „Wiedza Obronna”. Komisja w składzie: płk dr L. Bujan – przewodniczący, ppłk dr Tadeusz Siuda – zastępca przewodniczącego, płk dr A. Karpiński i płk dr R. Gajda postanowiła przyznać za publikację na łamach „Wiedzy Obronnej” dwie nagrody główne „Grot TWO”: nagrodę indywidualną płk. prof. Julianowi Kaczmarkowi, nagrodę zespołowa tandemowi autorskiemu w składzie –płk prof. dr hab. Józef Marczak, płk dr Ryszard Jakubczak.

 Równocześnie Jury postanowiło uhonorować dyplomami specjalnymi autorów: kadr. dr. Zbigniewa Ciećkowskiego,
płk. dr. hab. Juliana Babulę, płk. Zbigniewa C. Michalskiego, płk. dr. Ferdynanda Ryta i płk. prof. Juliana Skrzypa.

 17 grudnia

Uroczyste posiedzenie Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Wiedza Obronna”, podczas którego gen. bryg. J. Komański – przewodniczący Komitetu dokonał aktu wręczenia „Grotów” oraz dyplomów ww. osobom.

*

 

 

1999

28 stycznia

Obradowało Walne Zebranie Delegatów Członków Założycieli Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej , do której akces członkowski zgłosiło TWO. W skład ZG Federacji z ramienia TWO weszli: płk mgr W. Jóźwik, jako wiceprezes ZG, członkami Zarządu zostali: gen. bryg. Z. Poznański i ppor. Ryszard Ciężki.

sierpień

Mennica Państwowa w Warszawie wyemitowała opracowany przez TWO (autorami artyści plastycy Rosana i Andrzej Nowakowscy) medal „Chrzest Polski – 966”, otwierający dziesięciomedalową serię pt.: „Wybrane wydarzenia w 1000-letniej historii państwa polskiego”.

29 sierpnia

W Centralnej Bibliotece Wojskowej zorganizowano konferencję popularno-naukową poświęconą 80-leciu
Towarzystwa Wiedzy Obronnej. W czasie jej trwania wygłoszono następujące referaty:

1. Wychowanie patriotyczno-obronne na przykładzie działalności statutowej Towarzystwa Wiedzy Obronnej
– płk prof. dr hab. Lech Wyszczelski (AON);

2. Towarzystwo Wiedzy Obronnej jako forum wymiany poglądów dotyczących rozwoju polskiej myśli obronnej
– płk prof. dr hab. J. Babula („Myśl Wojskowa”);

3. Działalność edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Obronnej na rzecz formacji OT i OC
oraz integracji środowisk lokalnych w zakresie obronności
– gen. bryg. J. Komański (Sztab Gen. WP.).

 

Istotnym elementem obchodów 80-lecia TWO było wyróżnienie licznej grupy członków i sympatyków Towarzystwa medalem pamiątkowym „Za zasługi dla TWO”.

 14 października

 Z inicjatywy szefa Sztabu MW RP wiceadmirała Jędrzeja Czajkowskiego oraz Oddziału TWO DMW zwołano I Nadzwyczajny Zjazd Delegatów TWO MW. Wybrano okręgowe władze. Prezesem został kontradmirał Zbigniew Badeński, wiceprezesem kmdr por. Stanisław Waszkiewicz, sekretarzem kmdr Tadeusz Zarzycki. W obradach uczestniczył prezes ZG TWO płk mgr W. Joźwik.

 24 listopada

Podczas posiedzenia Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Wiedza Obronna”, najwyższe wyróżnienie redakcyjne „Grot TWO”
odebrał z rąk przewodniczącego Komitetu gen. bryg. J. Komańskiego, ppłk. dr Mieczysław Kaliński za popularyzację
tematyki społeczno-militarnej.

 8 grudnia

 Na zaproszenie Zarządu Głównego w jego siedzibie złożył wizytę szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Henryk Szumski.
Plan wizyty obejmował spotkanie z kierownictwem ZG w czasie którego poinformowano gościa o realizacji zadań w 1999 r.
oraz planach w roku 2000. Podczas spotkania gen. H.Szumskiemu jako Honorowemu Prezesowi Towarzystwa Wiedzy Obronnej wręczono medal „Za zasługi dla TWO” – wydany z okazji 80-lecia Towarzystwa.

*

 

 

2000

 –

 29 marca

Prezydium Zarządu Głównego przyjęło dokument pt.: „Główne przedsięwzięcia TWO na 2000 rok”, zawierający m.in. zorganizowanie siedmiu konferencji popularno – naukowych, trzech forum dyskusyjnych, sześciu konwersatoriów oraz wydanie czterech numerów kwartalnika „Wiedza Obronna” i tyleż samo numerów „Zeszytów Problemowych”.

 7 grudnia

Doroczną nagrodę główną kwartalnika „Wiedza Obronna” – „Grot TWO” przyznano Maciejowi i Tomaszowi Otłowskim
za prezentacje historycznych i współczesnych problemów bezpieczeństwa europejskiego.

*

 

 

2001

8 czerwca

W Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu – kamienica „Pod Złotym Słońcem”, wiceprezes ZG płk dr L. Bujan oraz dyrektor Muzeum dokonali uroczystego otwarcia wystawy dorobku medalierskiego TWO. Z tej okazji wydano „Katalog medali pamiątkowych TWO”, a osobom zasłużonym wręczono wyróżnienia organizacyjne. Inicjatorem i głównym organizatorem wystawy był ppłk mgr Aleksander Podolski, sekretarz Zarządu Okręgowego TWO Śląskiego Okręgu Wojskowego.

III kwartał

Ukazał się jubileuszowy, 25 numer monotematycznego wydawnictwa ZG TWO „Zeszyt Problemowy” pt.: „Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa”.

14 listopada

W Bydgoszczy i Wrocławiu odbyły się II Okręgowe Zjazdy TWO z obszaru Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego. Uczestnicy zjazdów dokonali podsumowania działalności Towarzystwa w mijającej kadencji, określili zadania na kolejne cztery lata oraz wybrali nowe Zarządy Okręgowe i Komisje Rewizyjne.

Prezesem Zarządu TWO POW został gen. bryg. Zenon Werner, wiceprezesem płk dypl. Marian Guzik, a sekretarzem płk mgr Marian Kruk. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano płk dypl. Mieczysława Gregorkiewicza.

 Na czele Zarządu Okręgowego ŚOW stanął gen. bryg. Jan Marek Samarcew. Wiceprezesami zostali gen. dyw. Jan Kuriata
i płk dypl. Stanisław Sikora, a sekretarzem ppłk A. Podolski.

 W zjazdach wzięli udział dowódcy Okręgów Wojskowych: Pomorskiego – gen. dyw. Leszek Chyła, Śląskiego – gen. bryg. Jerzy Baranowski. Władze centralne Towarzystwa reprezentowali: w Bydgoszczy płk dr L. Bujan, wiceprezes, a we Wrocławiu prezes ZG TWO płk mgr W. Jóźwik.

 27 listopada

Obradował II Krajowy Zjazd Delegatów TWO, który dokonał oceny działalności Towarzystwa w latach 1998-2001, podjął uchwałę precyzującą cele i zadania na kolejną czteroletnią kadencję oraz wybrał władze statutowe: 18 osobowy Zarząd Główny i jego prezydium w składzie: płk mgr W. Jóźwik – prezes, płk dr L. Bujan, gen. bryg. Z. Poznański – wiceprezesi, płk mgr K. Śledziecki – sekretarz oraz płk prof. J. Babula, płk dypl. Lech Pietrzak, płk dr K. Zaczek Zaczyński – członkowie; Główną Komisję Rewizyjną z przewodniczącym
płk. mgr. Januszem Wanatem na czele.

 12 grudnia

Senacka Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego spotkała się z przedstawicielami trzydziestu sześciu stowarzyszeń działających na rzecz obronności. TWO reprezentowali prezes i wiceprezes ZG płk mgr W. Jóźwik i płk dr L. Bujan.

 Komisja wyraziła podziękowanie i uznanie stowarzyszeniom i fundacjom za ich społeczny trud i wysiłek, zmierzający do podniesienia mocy obronnej państwa.

 Przykładem stowarzyszenia, które w sposób bardzo profesjonalny podejmuje w swej działalności tematykę popularyzującą wiedzę o obronności państwa i bezpieczeństwie obywateli nieustannie od kilkudziesięciu lat – zdaniem Komisji – jest
Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

 – Towarzystwo poprzez dotychczasową działalność udowodniło – pisze przewodniczący Komisji Senator Wiesław Pietrzak – że jest znaczącym zapleczem eksperckim w zakresie współczesnych problemów obronności państwa.

 13 grudnia

 „Grota TWO” za całokształt działalności publicystycznej na łamach kwartalnika „Wiedza Obronna” odebrał płk dr A. Karpiński.

 31 grudnia

Na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonowały trzy Zarządy Okręgowe TWO w Bydgoszczy, Wrocławiu i Gdyni;
71 Oddziałów skupiających 1574 członków w tym 943 oficerów służby czynnej.

*

 

 

2002

 styczeń

Zarząd Główny, który od 1978 r. miał swoją siedzibę w Warszawskiej Gminie Centrum przy ul. Nowowiejskiej 26, zmienił lokalizację. Obecnie znajduje się w Warszawie na Pradze przy ulicy 11-go Listopada 17/19, w budynku nr 2, w którym jak informuje tablica pamiątkowa z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego „pracował Naczelnik Państwa Polskiego Marszałek Józef Piłsudski”.

 28 listopada

Prezes ZG płk mgr W. Jóźwik, występując na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Departament Wychowanie i Promocji Obronności MON zaprezentował ofertę TWO dotyczącą udziału Towarzystwa w realizacji nowego systemu odbywania służby wojskowej przez studentów absolwentów szkół wyższych. Ofertę rozesłano do uczelni akademickich.

 6 grudnia

Laureatem nagrody redakcyjnej „Grota TWO”, za prezentacje na łamach kwartalnika „Wiedza Obronna” zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych został płk dypl. Jan Gołębiewski. Nagrodę wręczył w trakcie uroczystego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego, jego przewodniczący gen. dyw. Z. Cieślik.

*

 

 

2003

29 stycznia

W siedzibie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie podpisano „Akt objęcia patronatu naukowego nad Towarzystwo Wiedzy Obronnej przez Akademię Obrony Narodowej”. Podpisy pod Aktem złożyli:

gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz, Komendant Akademii oraz prezes ZG TWO płk mgr W. Jóźwik.

Głównym autorem tekstu Aktu był płk mgr M. Zdziech, redaktor naczelny kwartalnika „Wiedza Obronna”.

 16 maja

Zarząd Okręgowy TWO Śląskiego Okręgu Wojskowego dokonał oceny działalności Towarzystwa na obszarze ŚOW w 2002 r.
oraz wybrał nowego prezesa. Został nim gen. bryg. Aleksander Bortnowski. Dotychczasowy prezes gen. bryg. J. M. Samarcew objął stanowisko dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes ZG TWO gen. bryg. Z. Poznański.

 czerwiec

Uruchomiono strona internetową adres: www.two.republika.pl obejmującą m.in. założenia statutowe Towarzystwa,
ofertę programową na 2004 r. z harmonogramem obchodów 85-lecia TWO, ofertę wydawniczą, medali pamiątkowych
oraz uczestnictwa TWO w szkoleniu obronnym studentów.

 lipiec

Ukazała się wydana pod egidą Towarzystwa Wiedzy Obronnej, pierwsza pozycja książkowa pt.: „Tarcza Przeciwlotnicza”,
autorem której jest działacz TWO, gen. dyw. Tadeusz Jauer, a redaktorem płk mgr M. Zdziech.

 2-5 września

Po raz pierwszy TWO wzięło udział w Kieleckim Międzynarodowym Salonie Obronnym. Ekspozycja obejmowała medale pamiątkowe, wydawnictwa (kwartalnik „Wiedza Obronna”, „Zeszyty Problemowe”, „Biuletyn Informacyjny”) oraz foldery i płyty wideo CD emitowane przez Towarzystwo. Stałą obsługę stoiska stanowili płk mgr M. Zdziech i płk dr R. Gajda.

 19 listopada

Wręczono doroczne wyróżnienia redakcyjne wydawnictw TWO. „Grot TWO”, jury przyznało zespołowi redagującemu „Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego TWO Pomorskiego Okręgu Wojskowego”. Nagrodę odebrał płk mgr M. Kruk, sekretarz redakcji.

 9 grudnia

Zarząd Główny zatwierdził propozycję zespołu ds. medali pamiątkowych o rozpoczęciu w 2004 r. emisji nowej, składającej się z dziesięciu medali serii – „Orzeł Biały, Herb Państwa Polskiego”.

 11 grudnia

Obradował Zarząd Okręgowy TWO Pomorskiego Okręgu Wojskowego w poszerzonym składzie o prezesów Oddziałów z terenu POW, z udziałem prezesa ZG płk mgr W. Jóźwika. W związku z przejściem dotychczasowego prezesa ZO gen. bryg. Z. Wernera do rezerwy, prezesem ZO został wybrany płk dypl. Marian Guzik.

 18 grudnia

Główna Komisja Rewizyjna podsumowała działalność kontrolną za 2003 r. Obradom przewodniczył płk mgr J. Wanat.
W skład Komisji w miejsce zmarłego Edwarda Mierzejewskiego wszedł Zbigniew Grap. Aktualnie skład GKR stanowią:
Przewodniczący – płk mgr J. Wanat, sekretarz ppłk mgr Józef Marzec, członkowie – płk dypl. Józef Głowacki i Z. Grap.

*

 

 

2004

 20 stycznia

Podpisano dwie pierwsze Umowy – z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Politechniką Śląską w Gliwicach w sprawie prowadzenia przez TWO konsultacji oraz egzaminów z zakresu przysposobienia obronnego studentów i studentek.

 28 stycznia

W siedzibie ZG, kierownictwo Zarządu Głównego spotkało się z członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej gen. broni H. Szumskim, byłym honorowym prezesem TWO. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z Jubileuszem 85-lecia Towarzystwa.

 12 lutego

Delegacja Zarządu Głównego w składzie: płk mgr W. Jóźwik, gen. bryg. Z. Poznański, płk dr L. Bujan i płk mgr J. Wanat,
została przyjęta przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Czesława Piątasa, honorowego prezesa TWO.
Przedmiotem rozmów były bieżące sprawy funkcjonowania Towarzystwa oraz perspektywy wzajemnej współpracy
w zakresie edukacji i wychowania obronnego społeczeństwa.

12 marca

Podczas zorganizowanej w Warszawie w Centrum Konferencyjnym MON odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej
kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, zaprezentowano dorobek Towarzystwa Wiedzy Obronnej w zakresie wydawnictw oraz medali okolicznościowych.

Stoisko Towarzystwa Wiedzy Obronnej zaszczycili swoją obecnością: Minister Obrony Narodowej Pan Jerzy Szmajdziński, Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej Pan Andrzej Towpik, dowódcy rodzajów sil zbrojnych oraz generałowie uczestniczący w odprawie.

23–25 czerwca

Udział w Bałtyckich Targach Militarnych „BALT-MILITARY-EXPO 2004” oraz Targach Ratownictwa i Bezpieczeństwa „SAFETY 2004”, prezentując osiągnięcia wydawnicze (książki i kwartalniki) i medalierskie.

Stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych działalnością Towarzystwa, w tym Dowódca Marynarki Wojennej RP”.

 

31 sierpnia – 3 września.

Po raz drugi TWO wzięło udział w Kieleckim Międzynarodowym Salonie Obronnym. Oprócz wydawnictw i medali pamiątkowych zaprezentowano foldery i płyty Video CD emitowanie przez TWO (dotyczące wojska i obronności).

16 września

Pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego odbyły się uroczystości związane z obchodami 85. rocznicy powstania Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Centralnym punktem jubileuszu była konferencja poświęcona problematyce kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa polskiego w programach i działalności stowarzyszeń w latach 1919–2004.

 

Szczególnie uroczystym akcentem obchodów 85. rocznicy powstania TWO było uhonorowanie zasłużonych działaczy Towarzystwa odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi. Wśród odznaczonych znaleźli się m. in.:

płk (r) mgr Marek Zdziech – KOOOP,

płk (r) mgr Janusz Wanat – KO OOP,

płk (r) Zenon Zamiar – KK OOP,

płk dr Aleksander Hejza – KK OOP,

ppłk (r) dypl. Zbigniew Krawczyń – ZKZ,

ppłk (r) Krzysztof Szymelpfenig – ZKZ,

płk (r) dr Krzysztof Zaczyński – Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

*

 

 

2005

 styczeń

Po 12 latach zaangażowanej pracy na stanowisku sekretarza Zarządu Głównego TWO– dyrektora Biura,
uroczyste pożegnanie płk mgr K. Śledzieckiego.

 24 kwietnia

Komisja złożona z przedstawicieli Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Zarządu Głównego TWO
przyjęła do realizacji zaprojektowany przez ppłk mgr Stanisława Łagowskiego plakat „WOJSKO POLSKIE – POLISH ARMED FORCES”.
Jest to pierwszy plakat, którego wydawcą było TWO.

 29 sierpnia – 1 września

Udział w kolejnej edycji „Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – MSPO 2005 „ w Kielcach. Dorobek edytorski i medalierski TWO prezentowali: gen. dyw. dr T. Jauer, gen. bryg. Z. Poznański, płk mgr W. Jóźwik, płk mgr M. Zdziech.

25 października

Kręgowy Zjazd Delegatów TWO Marynarki Wojennej RP powołał na prezesa ZO kontradm. Andrzeja Rosińskiego.
Wiceprezesami zostali: kmdr Jacek Barański, kmdr por. Bohdan Kasprowicz, a sekretarzem kmdr Tadeusz Zarzycki.

listopad

Ukazała się monografia Towarzystwa Wiedzy Obronnej 1919-2004 pt.: „WPISANE W HISTORIĘ RZECZYPOSPOLITEJ”.
Autorami monografii są: płk dr L. Bujan i płk mgr M. Zdziech.

3 listopada

Delegaci TWO Śląskiego Okręgu Wojskowego na swoim III Zjeździe Okręgowym dokonali wyboru Zarządu. W jego skład weszli: prezes ZO gen. bryg. Aleksander Bortnowski, wiceprezesi: gen. dyw. Jan Kuriata i płk Stanisław Sikora, sekretarz ppłk Aleksander Podolski.

 8 listopada

III Okręgowy Zjazd Delegatów TWO Pomorskiego Okręgu Wojskowego wybrał nowy Zarząd Okręgowy. W skład jego prezydium weszli: płk Marian Guzik – prezes, płk Krzysztof Mitręga – wiceprezes, płk Marian Kruk – sekretarz.

 17 listopada

W Warszawie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Wiedzy Obronnej, który dokonał zmian w Statucie, wyboru władz naczelnych oraz przyjął uchwałę programową. Na kolejną, czteroletnią kadencję prezesem ZG wybrano płk mgr W. Jóźwika. Wiceprezesami zostali płk dr L. Bujan i gen. bryg. Z. Poznański, a sekretarzem ZG płk Krzysztof Primka. Na członków prezydium powołano: gen. dyw. dr T. Jauera, płk mgr M. Zdziecha i płk dr K. Zaczka – Zaczyńskiego.

 Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się: płk mgr Józef Głowacki – przewodniczący, płk mgr Józef Marzec – zastępca przewodniczącego, płk dr R. Gajda – sekretarz, mjr mgr Piotr Skonieczny i kpt. Zbigniew Grap – członkowie.

 Za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju, niżej wymienieni członkowie TWO
zostali uhonorowani:

Henryk Karpiński – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;

Tadeusz Siuda – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Tadeusz Zarzycki – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Józef Głowacki – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Kazimierz Małachowski – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Władysław Tkaczew – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Maciej Musiał – Złotym Krzyżem Zasługi;

Krzysztof Primka – Złotym Krzyżem Zasługi;

Jan Pałgan – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 28–29 listopada

W Ryni obradowała Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny TWO przy współudziale Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON na temat: „Rekonwersja w Siłach Zbrojnych RP – lata doświadczeń, wnioski na przyszłość”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele sił zbrojnych Francji, Niemiec, Chorwacji, Macedonii, Czech, Bośni i Hercegowiny oraz Ukrainy.

*

 

 

2006

  1 marca

zajęcie się medalami i Kroniką zaproponowano płk (r) mgr Józefowi Głowackiemu a sekretarzowanie w redakcji płk (r) mgr Markowi Piekarskiemu. Z końcem 2005r. płk ( r ) dr Ryszard Gajda złożył oświadczenie, że z uwagi na wiek i zdrowie po 25 latach pracy
w ZG TWO rezygnuje z dalszego prowadzenia spraw medalierskich, sekretarza redakcji i kroniki TWO. Prezes ZG TWO podziękował
płk. ( r) dr. Ryszardowi Gajdzie za duży wkład pracy na rzecz krzewienia świadomości obronnej w społeczeństwie polskim.

 30 marca

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej przy współudziale Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Warszawskiej Szkoły Zarządzania w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A zorganizował warsztaty edukacyjne nt: „Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń (aspekty prawne, organizacyjne, sporządzanie planów ochrony)”.

Referaty wprowadzające wygłosili:

Krzysztof Sałaciński – dyrektor Biura Spraw obronnych Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego nt: „Aspekty prawne i organizacyjne ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego”.

Kazimierz Niciński – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt.: „Doświadczenia i wnioski z opracowania planów ochrony zabytków”.

W warsztatach udział wzięli: przedstawiciele Wojewódzkich Urzędu Ochrony Zabytków; Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, przedstawiciele bibliotek, przedstawiciele muzeów cywilnych i wojskowych, przedstawiciele archiwów, przedstawiciele CJ MON, dowództw Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił powietrznych, ŚOW, POW, AON, Państwowej Straży Pożarnej, Policji
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 5–7 kwietnia

Departament Polityki Obronnej MON wspólnie z Zarządem Głównym Towarzystwa Wiedzy Obronnej zorganizował w Solinie konferencję nt.: „Rola i miejsce administracji publicznej w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS)”.

Celem konferencji było: wymiana informacji, konsultacje i nawiązywanie współpracy w zakresie budowy elementów narodowego systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza w województwach na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wymiana doświadczeń i propozycje w tym zakresie. W czasie konferencji omówiono zagadnienia dotyczące:

• organizacji i funkcjonowania elementów narodowego systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, w ramach przygotowań obronnych województwa;

• roli i zadań komórek organizacyjnych resortu ON w tym okręgu wojskowego i terenowych organów administracji wojskowej oraz województw w procesie zapewnienia wsparcia wojsk sojuszniczych.

W końcowej części konferencji określono kierunki tworzenia rozwiązań systemowych w województwie na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza.

 26 kwietnia

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej na swym posiedzeniu nadał Panu gen. broni Franciszkowi Gągorowi tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 26 kwietnia

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej przyjął uchwałę w sprawie założenia „Księgi Honorowej Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, powołania kapituły oraz opracowania regulaminu księgi.

Na podstawie zgłoszonego w trakcie VII Krajowego Zjazdu Delegatów TWO wniosku, oraz decyzji Prezydium Zarządu Głównego TWO z dnia 22.03.2006 r., z dniem 17.09.2006 r. założona zostaje „Księga Honorowa Towarzystwa Wiedzy Obronnej”.

Jednocześnie powołuje się na okres do 31.12.2006 r. „Kapitułę Księgi Honorowej Towarzystwa Wiedzy Obronnej” w składzie:

Przewodniczący Kapituły – płk (r) mgr Wiesław Jóźwik • Sekretarz – płk (r) dr Leonid Bujan • Członkowie: płk (r) mgr Marek Zdziech, płk (r) dr Ryszard Gajda, płk (r) mgr Marian Kruk, ppłk (r) mgr Aleksander Podolski, kmdr dypl.(r) Tadeusz Zarzycki. Kapituła funkcjonować będzie w oparciu o „Regulamin Księgi Honorowej Towarzystwa Wiedzy Obronnej”.

 26 kwietnia

Na podstawie § 51 Statutu Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej na posiedzeniu, podjął Uchwałę o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej obejmującej zakres:

• sprzedaż czasopism i wydawnictw;

• usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie kultury, socjologii i psychologii;

• usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych;

• usługi w zakresie obrony narodowej;

• usługi w zakresie pozostałych form kształcenia;

• usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo oraz usługi podobne;

• sprzedaż medali okolicznościowych i pamiątkowych.

 26 kwietnia

Wykonując postanowienie VII Krajowego Zjazdu Delegatów TWO w kwestii zmiany znaku ( logo ) organizacyjnego TWO, ZG TWO zatwierdził nowe logo TWO.

czerwiec

Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu wydał pierwszy numer „BIULETYNU INFORMACYJNEGO” – realizując w ten sposób jedną z podstawowych form celów statutowych – jaką jest działalność wydawnicza.

Biuletyn redaguje zespół w składzie: prof dr hab. Bolesław Potyrała, płk (r) dr Bronisław Dziaduch, ppłk (r) mgr Aleksander Podolski,
płk (r) dr Władysław Tkaczew.

„Biuletyn” zawiera teksty referatów i wystąpień uczestników konferencji popularno-naukowych TWO.

4–7 września

W Kielcach dbył się  XIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który otworzył jesienny sezon targowy mundurowych specjalistów. Targi otworzył Prezes Rady Ministrów RP a podsumowania i zamknięcia dokonał minister Obrony narodowej
Radek Sikorski. TWO na swoim stoisku z dobrym skutkiem eksponowano wystawę medalierską i wydawniczą TWO.

4–6 października

Na podstawie umowy barterowej zawartej z firmą Targi Pomorskie Sp z o.o. uczestniczyliśmy w targach LOGISPOL 2006 w Bydgoszczy.

 19 września

Zarząd Główny TWO zorganizował konferencję szkoleniową pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP w Warszawie
w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 na temat:

„WARUNKI I MOŻLIWOŚCI PODTRZYMYWANIA KONDYCJI WYSZKOLENIOWEJ I DYSPOZYCYJNOŚCI ŻOŁNIERZY REZERWY W FUNKCJONOWANIU OCHOTNICZYCH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Sztabu Generalnego WP, Instytucji MON, Dowództw RSZ, OW, Korpusów, Związków Taktycznych, WSzW, WKU, Uczelni Wojskowych i Cywilnych, Administracji Publicznej, żołnierzy rezerwy, Stowarzyszeń Skupiających Żołnierzy Rezerwy.

22 listopada

Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej na posiedzeniu postanowiło uzupełnić skład Zarządu Głównego TWO.
Na stanowisko sekretarza ZG.TWO w miejsce płk. (r) Krzysztofa Prymki, – który zrezygnował z tej funkcji – powołano ppłk. (r) mgr. Andrzeja Milika.

11 grudnia

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Kapituły „Honorowej Księgi TWO”.

1.

Na podstawie Regulaminu „Honorowej Księgi Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, rozdział II, pkt. 5, Kapitułę Księgi na rok 2007
będą stanowiły n/w osoby uhonorowane wpisem do Księgi w 2006 r.

Wiesław Jóźwik – przewodniczący

Antoni Dębiński

Julian Kaczmarek

Marian Kruk

Zbigniew Cezary Michalski

Aleksander Podolski

Stanisław Sikora

Jan Szyszkowski

Kazimierz Śledziecki

Władysław Tkaczew

 

 2.

Na sekretarza Kapituły powołuje się wiceprezesa Zarządu Głównego TWO płk (r) dr. Leonida Bujana.

 11 grudnia

Zarząd Główny TWO na swym posiedzeniu postanowił w miejsce zmarłego członka ZG TWO Pana gen. dyw. Tadeusza JAUERA
powołać na członka ZG TWO członka TWO ppłk. (r) mgr. Andrzeja Milika powierzając mu jednocześnie stanowisko sekretarza
Zarządu Głównego TWO w miejsce płk. (r) Krzysztofa PRYMKI, który zrezygnował z tej funkcji.

*

 

 

2007

17 stycznia

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( PLP ), reprezentowane przez koordynatora PLP – Pawła Sorokę i Towarzystwo Wiedzy Obronnej, reprezentowane przez prezesa Zarządu Głównego TWO – Wiesława Jóźwika zawarły POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Przewiduje się, w ramach zawartej umowy, wspólną realizację przedsięwzięć promocyjnych i szkoleniowych związanych z szeroko pojęto tematyka obronności.

27 lutego – 01 marca

W WDW Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim odbyła się konferencja szkoleniowa przygotowana i przeprowadzona przez Departament Strategii i Planowania Obronnego MON z udziałem TWO pt.: „Rola i miejsce administracji publicznej w realizacji szkolenia obronnego w państwie oraz sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych”. Zasadniczym celem konferencji było określenie założeń programowych szkolenia, które jest realizowane przez administrację publiczną w ramach przypisanych jej zadań obronnych. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego województw oraz szefowie komórek organizacyjnych ds. obronnych poszczególnych instytucji administracji centralnej.

Wykłady prowadzili: płk inż. Wiesław Molek, ppłk dypl. Sławomir Olearczyk, mjr dr inż. Mariusz Wojciszko z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz ppłk ( r ) mgr Andrzej Milik z ZG TWO.

Materiały z konferencji, w formie zapisu elektronicznego, można uzyskać składając uprzednio zamówienie w Zarządzie Głównym TWO.

23 kwietnia

Szef Sztabu Generalnego WP – generał Franciszek Gągor – piastujący godność Honorowego Prezesa Towarzystwa Wiedzy Obronnej, przyjął przedstawicieli kierownictwa Zarządu Głównego TWO: prezesa urzędującego – płk. (r) mgr. Wiesława Jóźwika
oraz dyrektora Biura ZG TWO – ppłk (r) mgr Andrzeja Milika. Szef SG WP został poinformowany o bieżących i perspektywicznych zamierzeniach Towarzystwa, o odbiorze oferty programowej przez środowiska, do których jest ona przede wszystkim kierowana,
a także o oczekiwaniach społecznych formułowanych pod adresem TWO. Generał wyraził uznanie dla aktywności członków TWO w upowszechnianiu wiedzy służącej obronności kraju, życzył dalszych sukcesów i jak najszerszego grona sojuszników
w tej ze wszech miar pożytecznej działalności społecznej.

 

 

Na zdjęciu od lewej: gen. Franciszek Gągor, płk (r) Wiesław Jóźwik, ppłk (r) Andrzej Milik

 

26 kwietnia

Zarząd Główny TWO wraz z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą zorganizował warsztaty edukacyjne nt. Współpraca Sił Zbrojnych z układem pozamilitarnymi szczebla wojewódzkiego w sytuacjach zagrożenia niemilitarnego na przykładzie Mazowsza. Referaty stanowiące podstawę dyskusji, wymianę doświadczeń i poglądów dotyczyły: niemilitarnych zagrożeń kryzysowych charakterystycznych dla województwa mazowieckiego, zakresu i zasad współdziałania wojska z administracją cywilną w tej dziedzinie oraz zagrożeń kulturowych jakie niosą z sobą sytuacje kryzysowe. Referentami byli: Leszek Piwowarski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM. m. st. Warszawy, Henryk Małyszko z WSzW Warszawa, dr Paweł Soroka z Wyższej Szkoły Zarządzania.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni: starostowie woj. Mazowieckiego, przedstawiciele wojewódzkich urzędów zarządzania kryzysowego, szefowie WSzW, przedstawiciele Instytucji Centralnych MON, dowództw: Wojsk Lądowych, Mar. Woj. ,Sił Powietrznych, ŚOW, POW, Akademii Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

26 września

Na posiedzeniu Prezydium ZG TWO zaopiniowało wnioski o wpis do Honorowej Księgi TWO. Ustalono wizerunek medalu „Za Zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej.”

*

 

 

2009

23 listopada

w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów TWO, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z działalności ustępującego
Zarządu Głównego. Wytyczono także zasadnicze kierunki działalności na kolejną czteroletnią kadencję oraz wybrano nowe
statutowe władze TWO. Funkcję prezesa TWO delegaci powierzyli dr. hab. Waldemarowi KITLEROWI.

 

 W skład Zarządu Głównego weszli: Zdzisław BARAŃSKI, Leonid BUJAN, Jerzy CZUBACKI, Waldemar KITLER – prezes TWO, Marian KRUK – wiceprezes TWO, Kazimierz MĄCZKA, Andrzej MILIK – sekretarz TWO, Aleksander PODOLSKI, Paweł SOROKA, Krzysztof ZACZYŃSKI, Marek ZDZIECH.

 Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie Józefa GŁOWACKIEGO.

 

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej wybrany na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów TWO 23 listopada 2009 r.
Na zdjęciu od lewej: Marek ZDZIECH, Leonid BUJAN, Zdzisław BARAŃSKI, Krzysztof ZACZYŃSKI, Aleksander PODOLSKI, Waldemar KITLER - prezes TWO,
Marian KRUK - wiceprezes TWO, Paweł SOROKA, Kazimierz MĄCZKA, Andrzej MILIK – sekretarz TWO.

 

 

2011

9 lutego

 W siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy zostało zawarte porozumienie o współpracy w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących Narodowych Sił Rezerwowych pomiędzy Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy
a Zarządem Okręgowym Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Bydgoszczy. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy reprezentował Szef WSzW płk dypl. Jan RYNKIEWICZ natomiast Zarząd Okręgowy TWO Prezes płk rez. Marian GUZIK.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli ponadto Wiceprezes Zarządu Głównego Pan Marian KRUK
oraz Zastępca Szefa WSzW w Bydgoszczy płk dr Grzegorz ROWIŃSKI.

Zgodnie z treścią Porozumienia Strony zobowiązały się m.in. do:

 • Wzajemnej współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych mających na celu prowadzenie
działalności popularyzatorskiej dotyczącej wojska i obronności Państwa.

 • Podejmowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowiska żołnierzy rezerwy w zakresie pozyskania wysokokwalifikowanych kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych, służby przygotowawczej
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

powrót

 

 

 

TOP

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godzinach: 9.00-12.00

KRS: 0000110214 • REGON: 000802805 • NIP: 526 000 17 72

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005